සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com
»»
ආකාසට්ඨාච භුම්මට්ඨා දේවා නාගා මහිද්ධිකා
'ආකාසට්ඨාච භුම්මට්ඨා දේවා නාගා මහිද්ධිකා' යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා (1):
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව