සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com
»»
රූප,වේදනා,සංඥා,සංඛාර,විඤ්ඤාණ,ස්කන්ධ
'රූප,වේදනා,සංඥා,සංඛාර,විඤ්ඤාණ,ස්කන්ධ' යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා (59):
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව