සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com
»»»»
චක්ඛුංච පටිචිච රූපේච උප්පජිජති චක්ඛු විඤ්ඤාණං
'චක්ඛුංච පටිචිච රූපේච උප්පජිජති චක්ඛු විඤ්ඤාණං' යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා (21):
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව