සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com
පරියන්ථ සහ අපරියන්ථ මෙත
ධර්ම කරුණට අදාල දේශනා කිසිවක් නැත
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව