සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com
»»»
සබ්බ සංඛාරේසු අට්ඨීයති හරයති ජිගුච්ජති
'සබ්බ සංඛාරේසු අට්ඨීයති හරයති ජිගුච්ජති' යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා (4):
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව