සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com
»»
මටද හැමදෙනටද අවිද්‍යා සංඛාර අනිචයි දුක්ඛයි අනත්ථයි..
'මටද හැමදෙනටද අවිද්‍යා සංඛාර අනිචයි දුක්ඛයි අනත්ථයි..' යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා (16):
'මටද හැමදෙනටද අවිද්‍යා සංඛාර අනිචයි දුක්ඛයි අනත්ථයි..' යන ධර්ම කරුණ යටතේ ඇති ධර්ම කරුණු:
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව