සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com
»»»»
අනිච්ඡ සංඥා - අට්ඨීයති හරායති ජිගුජ්ජති
'අනිච්ඡ සංඥා - අට්ඨීයති හරායති ජිගුජ්ජති' යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා (4):
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව