සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com
»
සමුපයුත්ත පටිච්චසමුප්පාදය
'සමුපයුත්ත පටිච්චසමුප්පාදය' යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා (17):
'සමුපයුත්ත පටිච්චසමුප්පාදය' යන ධර්ම කරුණ යටතේ ඇති ධර්ම කරුණු:
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව