සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com
»»
ඇස ඇවිල ගත්තේය
'ඇස ඇවිල ගත්තේය' යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා (30):
'ඇස ඇවිල ගත්තේය' යන ධර්ම කරුණ යටතේ ඇති ධර්ම කරුණු:
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව