සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com
»»
මෙත්තා සහගත කායකර්ම,වචීකර්ම,මනෝකර්ම
'මෙත්තා සහගත කායකර්ම,වචීකර්ම,මනෝකර්ම' යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා (4):
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව