සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/Thilakuna-Denagamu-04
තථාගත දේශනාවට අනුවම දුක්ඛ විග්‍රහය (1-2)
මුලික දේශනා: තථාගත දේශනාවට අනුවම දුක්ඛ තෝරා ගනිමු...
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනාවේ අඩංගු ගාථා හෝ සූත්‍ර කොටස්:
කතමාචානන්ද සබ්බ සංකාරේසු අනිච්ච සංඥා ඉදානන්ද බික්ඛු සබ්බ සංඛාරේහි අට්ඨීයති හරායති ජිගුච්ජති අයං වුච්චතානන්ද සබ්බ සංකාරේසු අනිච්ච සංඥා

අනිච්‌චං ඛයට්‌ඨෙන, දුක්‌ඛං භයට්‌ඨෙන, අනත්‌තා අසාරකට්‌ඨෙනාති
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (33 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව