සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/Swakkhatho1-22
ගතසිත ක්‍රියකරන ආකරය
ගතසිත ක්‍රියකරන ආකරය පැහැදිලි කර දෙන්න
24:09
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනාවේ අඩංගු ගාථා හෝ සූත්‍ර කොටස්:
චක්ඛුං ච පටිච්ච රූපෙච උප්පජ්ජති චක්ඛු විඤ්ඤාණං
සෝතං ච පටිච්ච සද්ධංච උප්පජ්ජති සෝත විඤ්ඤාණං
ඝානං ච පටිච්ච ගන්ධං ච උප්පජ්ජති ඝාන විඤ්ඤාණං
ජිවිහා ච පටිච්ච රසානං ච උප්පජ්ජති ජීව්හා විඤ්ඤාණං
කායං ච පටිච්ච පොට්ඨබ්බං ච උප්පජ්ජති කාය විඤ්ඤාණං
මනං ච පටිච්ච ධම්මේ ච උප්පජ්ජති මනෝ විඤ්ඤාණං

නාමංච රූපංච පටිච්ච පස්සෝ
ඉච්චා නිධානානි පරිග්ගහානි
ඉච්චාන සන්ත්‍යාන මමත්ත මත්ති
රූපේ විභුතේ න පුසන්ති පස්සෝ

ඉච්ඡාය බන්ධති ලෝකෝ
ඉච්ඡා විනයාය මුච්චති
ඉච්ඡාය විප්පහානෙන
සබ්බං චින්තති බන්දනං
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (22 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව