සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/Swakkhatho1-12
ක්ෂණික ජාතියක් තුළ කාම තණ්හා භව තණ්හා විභව තණ්හා අතිවන ආකාරය
ක්ෂණික ජාතියක් තුළ කාම තණ්හා භව තණ්හා විභව තණ්හා ඇතිවන ආකාරය පැහැදිලි කර දෙන්න.
38:40
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව