සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/Swakkhatho1-04
අනිච්ච විග්‍රහය (3-3)
අනිච්ච විග්‍රහය 3.
මුලික දේශනා: තථාගත දේශනාවට අනුවම අනිච්ච තෝරා ගනිමු...
28:05
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනාවේ අඩංගු ගාථා හෝ සූත්‍ර කොටස්:
තං සුනාථ - සාධුකං මනසි කරෝථ
සුනාථ ධාරේථ චරාථ ධම්මේ

සබ්බේ සංඛාරා අනිච්චාති... යදා පඤ්ඤාය පස්සති... අථ නිබ්බින්දති දුක්ඛේ... ඒස මග්ගෝ විසුද්ධියා

සබ්බේ සංඛාරා දුක්කාති...යදා පඤ්ඤාය පස්සති... අථ නිබ්බින්දති දුක්ඛේ... ඒස මග්ගෝ විසුද්ධියා

සබ්බේ ධම්මා අනත්තාතී...යදා පඤ්ඤාය පස්සති... අථ නිබ්බින්දති දුක්ඛේ... ඒස මග්ගෝ විසුද්ධියා

අනිච්‌චං ඛයට්‌ඨෙන, දුක්‌ඛං භයට්‌ඨෙන, අනත්‌තා අසාරකට්‌ඨෙනාති
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (26 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව