සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/Swakkhatho1-01
අනිච්ච විග්‍රහය (1-3)
අනිච්ච විග්‍රහය 1.
මුලික දේශනා: බුදුපියාණන් වහන්සේ වැඩ සිටි අවධියේ හා ඉන්පසුවත් අවුරුදු දහසක් පමණ කාලයක් ගත්වනතුරු එක් ධර්ම දේශනාවක් ශ්‍රවණයය කළ පමණින් දායික දායිකාවන් සෝවාන් සකදාගාමී අනාගාමී අරිහත් මඟඵල වලට පැමිණි බව බෞද්ධ සාහිත්‍යයේ මෙන් ම ත්‍රිපිටක ග්‍රන්ථවල ද සදහන්ව ඇති බව දනිමු. එහෙත් අද වන විට එසේ නොවන්නේ මන්දැයි පැහැදිලි කර දෙන්න
33:01
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනාවේ අඩංගු ගාථා හෝ සූත්‍ර කොටස්:
තං සුනාථ - සාධුකං මනසි කරෝථ
සුනාථ ධාරේථ චරාථ ධම්මේ

සබ්බේ සංඛාරා අනිච්චාති... යදා පඤ්ඤාය පස්සති... අථ නිබ්බින්දති දුක්ඛේ... ඒස මග්ගෝ විසුද්ධියා

සබ්බේ සංඛාරා දුක්කාති...යදා පඤ්ඤාය පස්සති... අථ නිබ්බින්දති දුක්ඛේ... ඒස මග්ගෝ විසුද්ධියා

සබ්බේ ධම්මා අනත්තාතී...යදා පඤ්ඤාය පස්සති... අථ නිබ්බින්දති දුක්ඛේ... ඒස මග්ගෝ විසුද්ධියා

අනිච්‌චං ඛයට්‌ඨෙන, දුක්‌ඛං භයට්‌ඨෙන, අනත්‌තා අසාරකට්‌ඨෙනාති
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (30 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව