සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/Surya-Alokaya-27
අත්හැරීම, නොඇල්ම, මිදීම යන වචන වැඩිදුරටත් පැහැදිලි කර දෙන්න.
අත හැරීම, නොඇල්ම, මිදීම සහ සැපේ දුක පැහැදිලි දෙන්න.

අනාර්යයන් දුක් සහිත දේ සැනසීමක් හෙවත් ආස්වාදයක් යැයි සිතන නමුත් අපි කෙසේද ඒ මොහොතේදී ආස්වාද දෙන දේ තුල දුකක් ඇති බව ක්ෂණිකව සිතන්නේ කෙසේද?
1:06:25
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනාවේ අඩංගු ගාථා හෝ සූත්‍ර කොටස්:
නොබැදෙන්නේ නොඇලේ නොඇලෙන්නේ මිදෙයි,මිදුනේ මිදුනේමියි දැනගනී. නිබ්බින්ධිත්වා විරජ්ජති, විරජ්ජිත්වා විමුච්චති, විමුච්චතිවා විමුච්තස්මිං පජානාති

සබ්බේ පෘතග්ජනා උම්මත්තකා

අන්ධෝ බාලෝ පුථුජ්ජනෝ

තං ඛෝ පනිදං දුක්ඛ නිරෝධගාමිනීපටිපදා අරියසච්චං භාවේතබ්බන්ති මේ භික්ඛවේ පුබ්බේ අනනුස්සුතේසු ධම්මේසු චක්ඛුං උදපාදි ඤාණං උදපාදි පඤ්ඤා උදපාදි විජ්ජා උදපාදි ආලෝකෝ උදපාදි.

තං ඛෝ පනිදං දුක්ඛ නිරෝධගාමිනීපටිපදා අරියසච්චං, භාවිතන්ති මේ භික්ඛවේ පුබ්බේ අනනුස්සුතේසු ධම්මේසු චක්ඛුං උදපාදි ඤාණං උදපාදි පඤ්ඤා උදපාදි විජ්ජා උදපාදි ආලෝකෝ උදපාදි.

යෝ පටිච්චසමුප්පාදං පස්සති සෝ ධම්මං පස්සති.

මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (38 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව