සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/Surya-Alokaya-18
ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගය වැඩීම
07:49
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනාවේ අඩංගු ගාථා හෝ සූත්‍ර කොටස්:
කෝසානි විචෙය්‍ය කේවලානි
දිබ්බං මානුසකඤ්ච බ්‍රහ්මකෝසං
සබ්බකෝසමූලබන්ධනා පමුත්තෝ
කුසලෝ තාදි පවුච්චතේ තථත්තා
(ඛු.නි. සුත්ත නිපාතයේ සභිය සූත්‍රය – 528 ගාථාව)
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (3 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව