සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/Sadaham-Sakachchaa-04-38
සතර සතිපට්ඨානය වැඩීම සහ චන්දරාගයෙන් තොරව යුතුකම් ඉටුකිරීම
නිවන් මගට පිවිසිය හැකි ධර්ම කාණ්ඩ 84000, ධ්‍යාන වඩද්දී හිරවෙන ස්වභාවයට කලයුතු දේ, විදර්ශනාව වඩා සුද්ද වීමේදී සමථයත් සුද්ද වීම, ගැලපෙන කර්මස්ථානයක් වඩා සුද්ද කරගැනීම.

අත්හැරිය යුත්තේ චන්දරාගය බව, සීලය පීරීමට දස අකුසලයෙන් වෙන්වීම, චේතනා සංචේතනා කාය වචී මනෝ සංකාර, සංස්කෘත භාෂාවෙන් දහම් දෙසීමේ අවුල, සංස්කෘත භාෂාවේ ගති රුව මහන්තත්ව නම් බව, අසුරු සැනක් අනිච්ච වැඩීම සහ සුවදක් උඩට ගන්න තරම් මොහොතක් මෙත් වැඩීම, මෙත් වඩනකොට තමන්ට සුවයක් දැනෙන තරම් වෙලාවක් වැඩීම, සිතෙන් නැගෙන ශක්තිය දසදහසක් සක්වලට එකසේ ගලායෑම, මෛත්‍රිය මෙන්ම ද්වේශයද එකසේ ගලා යෑම.

ජන්දරාගයෙන් තොරව යුතුකම් ඉටුකිරීම, දෙමාපිය උපස්ථානය, වැඩූ ඉන්ද්‍රිය ඇත්තාට ඇසිපිය ගහන මොහොතකදී විදර්ශනා වීම, අනුලෝම සුවය සහ සම්මත්තනියාම සුවය, පුද්ගල විවේචනය, පංච බල වැඩීමට සතර සතිපට්ඨානය වැඩීම, කුසල සීලය වැඩීමට ආස්වාදය මර උගුල් සේ දැකීම, විතක්ක සන්තාන සූත්‍රය, විවිධ ආලෝක ආදිය බැලීමෙන් පරෙස්සම් වීම, කාමරාග නිරෝධය, කෙලෙස් සහ ආස්‍රව, අනිමිත්ත, අප්පණිහිත, ශුන්‍යත, රහතන්වහන්සේ කලයුත්ත කර ඉවර අදහස, අවිප්‍රතිසාරය අදහස, සියළු බුදුවරුන්ගේ දේශනාව.
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනාවේ අඩංගු ගාථා හෝ සූත්‍ර කොටස්:
සෝ භගවා ඉතිපි කර්මස්ථානය
-----------------------------------

සෝ භගවා ඉතිපි අරහං
අරහං වත සෝ භගවා
අරහං තං සරණං ගච්ඡාමි
අරහං තං සිරසා නමාමි
සෝ භගවා ඉතිපි සම්මා සම්බුද්ධෝ
සම්මා සම්බුද්ධො වත සො භගවා
සම්මා සම්බුද්ධං තං සරණං ගච්ඡාමි
සම්මා සම්බුද්ධං තං සිරසා නමාමි
සෝ භගවා ඉතිපි විජ්ජාචරණ සම්පන්නෝ
විජ්ජාචරණ සම්පන්නේ වත සො භගවා
විජ්ජාචරණ සම්පන්නං තං සරණං ගච්ඡාමි
විජ්ජාචරණ සම්පන්නං සිරසා නමාමි
සෝ භගවා ඉතිපි සුගතො - සුගතො - වත සො භගවා
සුගතං තං සරණං ගච්ඡාමි - සුගතං තං සිරසා නමාමි
සො භගවා ඉතිපි ලෝක විදූ - ලෝක විදූ වත සො භගවා
ලෝකවිදු තං සරණං ගච්ඡාමි - ලෝකවිදූ තං සිරසා නමාමි
සො භගවා ඉතිපි අනුත්තර පුරිස ධම්ම සාරථී
අනුත්තර පුරිස ධම්ම සාරථී වත සො භගවා
අනුත්තර පුරිස ධම්ම සාරථී තං සරණං ගච්ඡාමි
අනුත්තර පුරිස ධම්ම සාරථී තං සිරසා නමාමි
සෝ භගවා ඉතිපි සත්ථා දේව මනුස්සානං
සත්ථා දේව මනුස්සානං වත සො භගවා
සත්ථා දේව මනුස්සානං තං සරණං ගච්ඡාමි
සත්ථා දේව මනුස්සානං තං සිරසා නමාමි
සෝ භගවා ඉතිපි බු‍ද්ධො - බු‍ද්ධො වත සො භගවා
බුද්ධං තං සරණං ගච්ඡාමි - බුද්ධං තං සිරසා නමාමි
සෝ භගවා ඉතිපි භගවා - භගවා වත සෙ‍ා භගවා
භගවන්තං සරණං ගච්ඡාමි භගවන් තං සිරසා නමාමි

- තුච්ච වූ නින්දිත වූ ලාමක වූ තණ්හා උපාදානයෝ කර්මස්ථානය,
- සත්වයා පෙලීම් පිඩකි භය පිඩකි ජරාමරණ පිඩකි අසාරයි කර්මස්ථානය,මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (45 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව