සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/Sadaham-Sakachchaa-04-25
"මම" සහ "සක්කාය දිට්ඨිය" ගොඩනැගෙන අයුරු සහ නිවන්මගේදී "මම" සහ "සක්කාය දිට්ඨිය" බිදෙන අයුරු ගැන දීර්ඝ පැහැලිළි කිරීමක්
මම පිළිබඳ විග්‍රහයක්, ධ්‍යාන ලබා පෙර විසූ කදපිලිවෙත බැලූ අය සාස්වත දෘෂ්ටියට පත්වීම, නිච්චෝ, ධ්වෝ, සස්සතෝ,අවිපරිණාම ධම්මෝ, දිට්ඨිගතං, දිට්ඨිගහනං, දිට්ඨිකාන්තාරෝ, දිටිඨිවිසූකං,දිට්ටිවිප්පජ්ජිතා, දිට්ඨිසංයෝජනා, දිට්ටිසංයුක්තා, යෝනිසෝ මනසිකාරයෙන් මම උපදින හැටි මෙනෙහි කිරීම, පටිච්චසමුප්පාදය නොදන්න තාක් සංඤාවට රැවටීම, වීසදිවිධ සක්කාය දිට්ඨිය විග්‍රහය, සැක 8 විග්‍රහය, එහිදී මාර්ග ඵලයන් ගේ පීහිටන අර්ථයෙන් සංඝ වීම - සංඝෝ මග්ග ඵලට්ඨාති, ජීවිත ආශාව, යං කිංචි සමුදය ධම්මං සද්ධම්මං තං නිරෝධ ධම්මං, කාය සත් යන දෘෂ්ඨිය, කායයන්ට ඇලුම් කරන නිසා සත්ව වීම, මුලින් බාහිර දේට ආසාව නැතිවේ, පසුව තමන්ට නැතිවේ, සයට නේද රස මුසුබත් කන්නේ, කර්මයකට ප්‍රතිකර්ම ලෙස මෙත් වැඩීම, පුෂ්පභානී, මධුභානී, සංදිට්ඨික, අකාලික, ඒහිපස්සික
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව