සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/Sadaham-Sakachchaa-03-10
ප්‍රසාද රූපය විස්තර කිරීම
ප්‍රසාද රූපය විස්තර කිරීම (චක්ඛු ප්‍රසාද රූපය උදාහරණ ලෙස ගෙන)
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනාවේ අඩංගු ගාථා හෝ සූත්‍ර කොටස්:
අභිධර්මය, රූපාරම්මනය, ශුද්දාස්කඨය, මනඉන්ද්‍රිය,

අම්මා යන වචනය ඇසීම පිළිබඳව,

චිත්තක්ෂණ, වස්තු රූපය, හර්ධ රූපය, මනොද්වාරයේ ක්‍රියාකාරීත්වය, නාම ධර්ම, යථාභූත ඥාන දර්ශනය, නිර්වේදය, විරාගය...
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (26 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව