සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/Sadaham-Sakachchaa-03-01
සංඛාර නිරෝධ කරන්න සමාධිය උපනිශ්‍රය වන ආකාරය පැහැදිලි කර දෙන්න
සමාධිය වඩා ගැනීම්ට කල යුතු වැඩපිළිවෙල, කුසල සීලය විග්‍රහය
සංඛාර නිරෝධ කරන්න සමාධිය උපනිශ්‍රය වන ආකාරය, "නිවන් අවබෝධ කිරීමට චේතනාවකින් කරන්න දෙයක් නෑ" යන්න විස්තර කිරීම
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනාවේ අඩංගු ගාථා හෝ සූත්‍ර කොටස්:
නචේතනා කරණි සූත්‍රය

නිවන් අවබෝධ කිරීම සඳහා කළ යුත්ත කුසල සීලය. කුසල සීලය අවිප්‍රතිසාරයත්, අවිප්‍රතිසාරය ප්‍රමොදයත්, ප්‍රමෝදය ප්‍රීතියත්, ප්‍රීතිය පස්සදියත්, පස්සදිය සුඛයත්, සුඛය සමාධියත්, සමාධිය යථාභූත ඥාන දර්ශනයත් , යථාභූත ඥාන දර්ශනය නිර්වෙධයත්, නිර්වෙධය විරාගයත්, විරාගය විමුක්තියත්, විමුක්තිය විමුක්ති ඥාන දර්ශනයත් ලබා දේ. මෙසේ දර්මයෝම දර්මයෝ පුරවයි, නිර්වාන පරතෙරට යාම සඳහා ධර්මයෝම ධර්මයෝ පවත්වයි.

කුසලය යනු කුමක්ද ? කෝසානි විචෙයිය කේවලානි දිබ්බං මානුසකඤ්ච බ්‍රහ්මකෝසං සබ්බකෝස මූල බන්ධනා පමුත්තෝ කුසළෝතාදි පහුච්චතෝ තථත්තා.

චේතනාවට රාග ද්වේශ මෝහ එකතු වෙලා සංචේතනා වෙනවා.
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (48 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව