සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/Sadaham-Sakachchaa-01-13
සත් තිස් බෝධි පාක්ෂික ධර්ම ඇසුරෙන් නිවන් මග ප්‍රායෝගිකව ගමන් කිරීම
සත් තිස් බෝධි පාක්ෂික ධර්ම වැඩෙන ආකාරය පැහැදිළි කරල දෙන්න
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන නිරුක්ති:
නිබ්බාණ
පොට්ඨබ්භ
මෙම දේශනාවේ අඩංගු ගාථා හෝ සූත්‍ර කොටස්:
කායේ කායානුපස්සී විහරති ආතාපී සම්පජානෝ සතිමා විනෙය්‍ය ලෝකේ අභිජ්ඣාදෝමනස්ස

වේදනාසු වේදනානුපස්සී විහරති ආතාපී සම්පජානෝ සතිමා විනෙය්‍ය ලෝකේ අභිජ්ඣාදෝමනස්ස

චිත්තේ චිත්තානුපස්සී විහරති ආතාපී සම්පජානෝ සතිමා විනෙය්‍ය ලෝකේ අභිජ්ඣාදෝමනස්ස

ධම්මේ ධම්මානුපස්සී විහරති ආතාපී සම්පජානෝ සතිමා විනෙය්‍ය ලෝකේ අභිජ්ඣාදෝමනස්සං

පභස්‌සරමිදං භික්‌ඛවේ චිත්තං ආගන්තුකෙහි උපකිලිට්ඨේන උපක්‌කිලිට්‌ඨ

අවිජ්ජායත්වේව අසේස නිරෝධා සංඛාර නිරෝධා

ඝාණ අවිජ්ජායත්වේව අසේස විරාග නිරෝධා ඝාණ සංඛාර නිරෝධෝ

අවිද්‍යා පච්චයා ජිව්හා සංකාරා, ජිව්හා සංකාර පච්චයා ජිව්හා විඤ්ඤාණං. ජිව්හා අවිද්‍යා පච්චයා ජිව්හා සංකාරා, ජිව්හා සංකාර පච්චයා ජිව්හා විඤ්ඤාණං

දසහංගේ සමන්නාගතෝ අරහතී උච්ච තේතී
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (36 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව