සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/Sadaham-Sakachchaa-01-05
ආර්ය විනයේ ඛය ධම්ම, වය ධම්ම, මරණය, සත්ව මාත්‍රය තුළින් දුක්ඛ අරිය සත්‍යය දැකීම
"ආර්ය විනයේ මරණය" පැහැදිලි කරදෙන්න...

"සත්වයා ලෝකයේ සැපයක් නැතිනම් බැඳෙන්නේ නෑ" කියන බුද්ධ දේශනාව පැහැදිලි කර දෙන්න...
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන නිරුක්ති:
සංසාර
කලේබරේ
බ්‍යාමමත්තේ
මෙම දේශනාවේ අඩංගු ගාථා හෝ සූත්‍ර කොටස්:
[11:34] යෝ පටිච්ච සමුප්පාදං ඵස්සති - සෝ ධම්මං ඵස්සති

[12:53] අප්පමාදෝ අමත පදං - පමාදෝ මච්චුනෝ පදං, අප්පමත්තා න මීයන්ති - යේ පමත්තා යථා මථා

[17:30] අනිච්චං ඛයට්ඨේන

[22:10] දුක්ඛං භයට්ඨේන

[23:40] අනත්ථං අසාරකට්ඨේන

[29:59] පඥ්ඥාවන්තස්ස අයං ධම්මෝ

[33:34] යෝ තස්සා යේව තණ්හාය අසේස විරාග නිරෝධෝ, චාගෝ, පටිනිස්සග්ගෝ, මුත්ති, අනාලයෝ

[35:22] සච්ච විභංග සූත්‍රය : ජරා ධ්ම්මානං ආවුසෝ සත්ථානං ඒවං ඉච්චාය උප්පජ්ජති, අහෝ වත මයං න ජරා ධම්මා අස්සාහං, නච වත ශෝ ජරා ආගච්චෙයියාති, ඉධම්පි යම්පි ඉච්චං න ලභති තම්පි දුක්ඛං

[43:22] බ්‍යාමමත්තේ කලේබරේ සන්හිම්හි සමනකේ ලෝකංච පඥ්ඥාපේති

[47:55] භද්දේකරත්න සූත්‍රය
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (28 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව