සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/Karmasthana-Thulin-Niwana-Karaa-12
විපස්සිස්ස නමත්ථූ... – සත් බුද්ධ නමස්කාරය
මෙම දේශනාවේ අඩංගු ගාථා හෝ සූත්‍ර කොටස්:
විපස්සිස්ස නමත්ථූ
චක්ඛුමන්තස්ස සිරීමතෝ
සිඛිස්ස පී නමත්ථූ
සබ්බ භූතානුකම්පිනෝ

වෙස්සභුස්ස නමත්ථූ
නහාථකස්ස තපස්සිනෝ
නමත්ථු කකුසන්දස්ස
මාරසේනා පමද්දිනෝ

කෝණාගමනස්ස නමත්ථූ
බ‍්‍රාහ්මණස්ස වුසීමතෝ
කස්සපස්ස නමත්ථූ
විප්පමුත්තස්ස සබ්බධී

අංගීරසස්ස නමත්ථූ
සක්‍ය පුත්තස්ස සිරීමතෝ
යෝ ඉමං ධම්මමදේසේසී
සබ්බ දුක්ඛා පනූධනං

යේ චාපි නිබ්බුතා ලෝකේ
යථා භූතං විපස්සිසුං
තේජනා අපිසුනා
මහන්තා වීත සාරදා

හිතං දේව මනුස්සානං
යං නමස්සන්ති ගෝතමං
විජ්ජා චරණ සම්පන්නං
මහන්තං වීත සාරදං
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (3 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව