සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD106-04
භාවනා කරන ආකාරය
නිවන පිනිස, කුමක් කෙසේ භාවිත කළ යුතුද?
04:30
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනාවේ අඩංගු ගාථා හෝ සූත්‍ර කොටස්:
ඒතං සංතං - ඒතං පණීතං - යදිධං සබ්බ සංඛාර සමතෝ - සබ්භූපදි පටි නිස්සග්ගෝ - තණ්හක්ඛයෝ - විරාගෝ - නිරෝධෝ - නිබ්බානංති
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (3 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව