සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD105-07
කාමසුකල්ලිකානු යෝගය සහ අත්තකිලමතනු යෝගය පිළිබඳ ගැඹුරු දහම් අර්ථ
ධම්මචක්කපවත්වන සුත්‍රයේ සදහන් වන පරිදී කාමසුකල්ලිකානු යෝගය හීන වූ ග්‍රම්‍ය වූ ප්ෘතජ්ජන දෙයක් ලෙස හැදින්වීමටත් අත්තකිලමතානුයෝගය එලෙස හදුන්වන්නෙ නැති වීමටත් හේතු පහදා දෙන්න.
12:23
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන නිරුක්ති:
පෘතග්ජන
කාමසුඛල‍්ලිකානුයෝගය
සම්පත්
සං
අනුයෝග
අත්තකිලමතානුයෝගය
මජ්ජිමා
මෙම දේශනාවේ අඩංගු ගාථා හෝ සූත්‍ර කොටස්:
ද‍්වෙමෙ, භික‍්ඛවෙ, අන‍්තා පබ‍්බජිතෙන න සෙවිතබ‍්බා. කතමෙ ද‍්වෙ? යො චායං කාමෙසු කාමසුඛල‍්ලිකානුයොගො හීනො ගම‍්මො පොථුජ‍්ජනිකො අනරියො අනත‍්ථසංහිතො

මජ‍්ඣිමා පටිපදා තථාගතෙන අභිසම‍්බුද‍්ධා

අරියෝ අට්ඨංගිකෝ මග්ගෝ
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (11 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව