සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD103-02
අවිද්‍යාව සහ දෘෂ්ටි
ගරු ස්වාමීන් වහන්ස, අවිද්‍යාව සහ දෘෂ්ටිය යන්න මොනාවාදැයි පැහැදිළි කර දෙන්න. එමෙන්ම ඒවා අතර වෙනසද පැහැදිළි කර දෙන්න.
1:10:14
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනාවේ අඩංගු ගාථා හෝ සූත්‍ර කොටස්:
දුක්ඛේ ඥානං, දුක්ඛ සමුදයේ ඥානං, දුක්ඛ නිරෝධයේ ඥානං, දුක්ඛ නිරෝධ ගාමිණී පටිපදාය ඥානං අයං වුච්චති භික්ඛවේ අවිජ්ජා

ධම‍්මචක‍්කප‍්පවත‍්තනසුත‍්තං -> ඉදං දුක‍්ඛං අරියසච‍්ච’න‍්ති මෙ, භික‍්ඛවෙ, පුබ‍්බෙ අනනුස‍්සුතෙසු ධම‍්මෙසු චක‍්ඛුං උදපාදි, ඤාණං උදපාදි, පඤ‍්ඤා උදපාදි, විජ‍්ජා උදපාදි, ආලොකො උදපාදි.
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (64 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව