සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD101-11
ලෞකික සහ ආර්ය අර්ථ සහිත මහත්ඵල මෛත්‍රී භාවනාව
නිදුක් වේවා, නිරෝගි වේවා, සුවපත් වෙවා, දුකින් මිදේවා යන පදයන් හි ආර්ය අර්ථය පැහැදිලි කර දෙන්න
27:18
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනාවේ අඩංගු ගාථා හෝ සූත්‍ර කොටස්:
> "මා භික්ඛවේ පුඤ්ඤාණං භායිත්ත" - මහණෙනි, පිනට බිය වෙන්න එපා...
> "සුඛං සේතං භික්ඛවේ අධිවචනං පුඤ්ඤංති" - මහණෙනි, පින යනු සැපයට අධිවචනයකි...
> මජ්ඣිමනිකාය » මජ්ඣිමපණ්ණාසපාළි » රාජවග්ගො » මඛාදෙව සූත්‍රය
> සංයුත්තනිකාය » මහාවග්ගපාළි » බොජ්ඣඞ්ගසංයුත්තං » සාකච්ඡවග්ගො » හලිද්දවසන (මෙත්තා) සූත්‍රය
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (25 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව