සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD099-03
ආශ්වාදයේ ඇති අසුභය
ආශ්වාදයේ ඇති අසුභය පැහැදිලි කර දෙන්න
21:57
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනාවේ අඩංගු ගාථා හෝ සූත්‍ර කොටස්:
දිට්ඨ සුථ මුථ වින්ඥාත තුලින් දහම් දැකිය නොහැකි බව...

ජාතිධම්මානං, ආවුසො, සත්තානං එවං ඉච්ඡා උප්පජ්ජති - ‘අහො වත, මයං න ජාතිධම්මා අස්සාම; න ච, වත, නො ජාති ආගච්ඡෙය්‍යා’ති. න ඛො පනෙතං ඉච්ඡාය පත්තබ්බං. ඉදම්පි - ‘යම්පිච්ඡං න ලභති තම්පි දුක්ඛං, ජරාධම්මානං, ආවුසො, සත්තානං...පෙ.... බ්‍යාධිධම්මානං, ආවුසො, සත්තානං... මරණධම්මානං....

මජ්ඣිමනිකාය » උපරිපණ්ණාසපාළි » විභඞ්ගවග්ගො
~සච්චවිභඞ්ගසුත්තං
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (20 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව