සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD098-27
නිවන් මඟ : මුල සිට පර ප්‍රත්‍යය රහිත වීම තෙක් - ඉතා වැදගත් ධර්ම දේශනයක්
මෙතෙක් කල් දහම ඇසුරු කළත්, වත්-පිළිවෙත් නොවරදවා කළත්, තවමත් ලෝකය අත්හැරුණේ නැත්තේ ඇයි? ඒ මානසික සහනය ඇති කරගන්නේ කොහොමද?
2:56:15
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන නිරුක්ති:
අරමුණ
ආයතන
පිරිසිඳ දැකීම
විපරිණාමය
සක්කාය දිට්ඨිය
කංඛති
මෙම දේශනාවේ අඩංගු ගාථා හෝ සූත්‍ර කොටස්:
රාගක්ඛයෝ නිබ්බානං - ද්වේෂක්ඛයෝ නිබ්බානං - මෝහක්ඛයෝ නිබ්බානං [5:53]

ආරම්මනං, මීන මානං ජානාතීති මනෝ [22:10]

උප්පාදෝ සංඛත ලක්ඛණං, වයෝ සංඛත ලක්ඛණං, ඨිතස්ස අඤ්ඤාත්තං සක්ඛත ලක්ඛණං [34:20]

රූපං ජීරති මත්තානං - නාම ගොත්තං නජීරති [38:10]

උප්පාදෝ සංඛත ලක්ඛණං - සංඛාර දුක්ඛතා, වයෝ සංඛත ලක්ඛණං - විපරිණාම දුක්ඛතා, ඨිතස්ස අඤ්ඤාත්තං සංඛත ලක්ඛණං - දුක්ඛ දුක්ඛතා [41:36]

අතිථි කම්ම භවෝ - අත්ථි උප්පත්ති භවෝ [57:00]

තත්ථ කතමා අවිජ්ජා පච්චයා සංඛාරා - පුඤ්ඤාභි සංඛාරා, අපුඤ්ඤාභි සංඛාරා, ආනෙඤ්ජාභි සංඛාරා, කාය සංඛාරා, වචී සංඛාරා, මනෝ සංඛාරා - අයං වුච්චති අවිජ්ජා පච්චයා සංඛාරා! [1:00:41]

තත්ථ කතමා සංඛාර පච්චයා විඤ්ඤාණං - චක්ඛු විඤ්ඤාණං, සෝත විඤ්ඤාණං, ඝාන විඤ්ඤාණං, ජිව්හා විඤ්ඤාණං, කාය විඤ්ඤාණං, මනෝ විඤ්ඤාණං - අයං වුච්චති සංඛාර පච්චයා විඤ්ඤාණං [1:09:04]

යෝ පටිච්ච සමුප්පාදං ඵස්සති - සෝ ධම්මං ඵස්සති, යෝ ධම්මං ඵස්සති - සෝ මං ඵස්සති [1:09:30]

තත්ථ කතමා සළායතන පච්චයා ඵස්සෝ - චක්ඛු සංඵස්සෝ, සෝත සංඵස්සෝ, ඝාන සංඵස්සෝ, ජිව්හා සංඵස්සෝ, කාය සංඵස්සෝ, මනෝ සංඵස්සෝ අයං වුච්චති සළායතන පච්චයා ඵස්සෝ! [1:25:35]

තත්ථ කතමා ඵස්ස පච්චයා වේදනා - චක්ඛු සංඵස්සජා වේදනා, සෝත සංඵස්සජා වේදනා, ඝාන සංඵස්සජා වේදනා, ජිව්හා සංඵස්සජා වේදනා, කාය සංඵස්සජා වේදනා, මනෝ සංඵස්සජා වේදනා අයං වුච්චති ඵස්ස පච්චයා වේදනා [1:27:24]

මනුස්ස චුති සූත්‍රය - සරළ පැහැදිලි කිරීම [1:31:10]

අත්ථි මේ අත්ථාති, නත්ථි මේ අත්ථති, අත්ථාව අත්ථානං සංජාතීති, අත්ථාව අනත්ථානං සංජාතීති, අනත්ථාව අත්ථානං සංජාතීති - "මම" සම්බන්ධ දෘෂ්ඨි [2:11:18]

තං පජානනා පඤ්ඤා සුතමය ඥාණං [2:30:02]

දුක්ඛේ ඥාණං, දුක්ඛ සමුදයේ ඥාණං, දුක්ඛ නිරෝධේ ඥාණං, දුක්ඛ නිරෝධගාමිණී පටිපදාය ඥාණං - අයං වුච්චති භික්ඛවේ සම්මා දිට්ඨි [2:30:20]

අව්‍යාපාද සංකප්පෝ, අවිහිංසා සංකප්පෝ, නෙක්ඛම්ම සංකප්පෝ, අයං වුච්චති සම්මා සංකප්පෝ [2:33:08]

මුසාවාදා වේරමණී, පිසුනාවාචා වේරමණී, ඵරුසා වාචා වේරමණී, සම්පප්පලාපා වේරමණී අයං වුච්චති භික්ඛවේ සම්මා වාචා [2:33:36]

පාණාදිපාතා වේරමණී, අදින්නා දානා වේරමණී, කාමේසුමිච්ඡාචාරා වේරමණී අයං වුච්චති භික්ඛවේ සම්මා කම්මන්තෝ [2:34:08]
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (161 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව