සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD096-07
අථ නිබ්බින්දති යන වචනයේ තේරුම පැහැදිලි කර දෙන්න
අථ නිබ්බින්දති යන වචනයේ තේරුම පැහැදිලි කර දෙන්න
09:55
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනාවේ අඩංගු ගාථා හෝ සූත්‍ර කොටස්:
සබ්බේ සංඛාරා අනිච්චාති
යදා පඤ්ඤාය පස්‌සති
අථ නිබ්බින්දති දුක්‌ඛෙ
ඒස මග්ගෝ විසුද්ධියා

නිබ්බින්දිත්වා විරජ්ජති
විරජ්ජිතවා විමුච්චති
විමුච්චිත්වා විමුචස්මින්ති පජානාති
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (7 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව