සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD094-02
අනත්ථ වු ඉන්ද්‍රිය හයට ජන්දරාගයෙන් තොරව ජීවත්වීම
ඇස,කන,දිව,නාසය,ශරීරය,මන කියන ඉන්ද්‍රිය අනත්ථ වුවත් ඉන්ද්‍රිය හය නොමැතිව ජීවත්වන්නේ කෙසේද?
55:21
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනාවේ අඩංගු ගාථා හෝ සූත්‍ර කොටස්:
අනිච්චං ඛයටිධෙින
දුක්ඛං බයටිධෙින
අනත්ථං අසාර කට්ධෙිනාති

තණ්හායජායති ශෝකෝ
තණ්හායජායති බයං

යං ලෝකේ ප්‍රිය රූපං සාත රූපං
එත්තෙසා තණ්හා උප්පජ්ජමානා උප්පජ්ජති
එත්ත නිවිසමානා නිවිසති

මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (38 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව