සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD090-42
ලාභ කිර්ති ප්‍රශන්සා බලාපොරොතතුව ධර්මය දේශනා කිරීම.
සාසනය නිසා ලැබෙන ලාභ කිර්ති ප්‍රශන්සා තමාට කරගනිමින් ධර්මය දේශනා කරයි නම් එහි විපාකය කුමක්ද?
13:11
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව