සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD090-34
චිත්තය කහට ගැන්වෙන ආකාරය.
චිත්තය නව වාරයකදී කහට ගැන්වෙන ආකාරය පහදා දෙන්න.
08:08
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනාවේ අඩංගු ගාථා හෝ සූත්‍ර කොටස්:
චිත්ත - මනෝ - මානසං - හදයං - පණ්ඩරං - මනෝ මනායතනං - මනේන්ද්‍රියං - විඤ්ඤාණං - විඤ්ඤාණක්ඛන්දෝ

යස්මිං සමයේ සෝමනස්ස සහගතං, දිට්ඨි සම්පයුත්ත චිත්තං උප්පන්නං හෝති - රූපාරම්මනං වා, සද්දාරම්මනං වා, ගන්ධාරම්මනං වා, රසාරම්මනං වා, ඵොට්ටබ්බාරම්මනං වා, ධම්මාරම්මනං වා, යං යංවා පනාරබ්බ තස්මිං සමයේ අවිජ්ජා පච්චයා සංඛාරා!
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (7 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව