සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD090-29
දූතාංග සමාදන්වීම යනු
දූතාංග සමාදන්වීම යනු කුමක්ද? මහා කස්සප හාමුදුරුවන් වහන්සේ රහත් වූවාට පසුවත් දූතාංග සමාදන්වූවාද? දුතාංග යන වචනයේ නිරුක්තිය පහදා දෙන්න.
28:11
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන නිරුක්ති:
දුතාංග, දූතාංග, ධූතාංග
දූතාංග
ධූතාංග
පුරුද්ද
පුරුද්ද
මෙම දේශනාවේ අඩංගු ගාථා හෝ සූත්‍ර කොටස්:
> සංඛාර පච්ඡයා විඤ්ඤාණං - සංඛාර නිරෝධා විඤ්ඤාණ නිරෝධෝ
> කාය සංචේතනා - කාය සංඛාරා, වචී සංචේතනා - වචී සංඛාරා, මනෝ සංචේතනා - චිත්ත සංඛාරා
> පුඤ්ඤාභිසංඛාර, අපුඤ්ඤාභිස්ංඛාර, ආනෙඤ්ජාභිසංඛාරා - අයං වුච්චති අවිජ්ජා පච්ඡයා සංඛාරා
> ආරම්මන විජානන ලක්ඛණං චිත්තං
> "පස්චිම ජනතව දෘෂ්ඨානුගත වීම" පිනිස ක්‍රියා කිරීම
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (26 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව