සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD088-54
ආහාරයට ඇති ගිජුබව අඩු කර ගන්නේ කෙසේද?
විවිද ආහාර වර්ග වලට ඇති අධික රුචිය සහ උනන්දුව අඩු කර ගන්නේ කෙසේද?.....
01:39
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනාවේ අඩංගු ගාථා හෝ සූත්‍ර කොටස්:
පටිසංඛායෝනිසෝ ආහාරං ආහාරේති (පිණ්ඩපාතං පටිසේවාමී ).නෙ ව දවාය න මදාය න මණ්ඩනාය විභූසනාය යාවදේව ඉමස්ස කායස්ස ඨිතියා යාපනාය විහිංසුපරතියා බ්‍රහ්මචරියානුගගහාය, ඉති පුරාණං ච වේදනාං පටිහංඛාමි,නවං ච වෙදනං න උපපාදෙසසාමි,යාත්‍රාච මේ භවිස්සති අනවජ්ජතාච ඵාසුවිහාරෝ චා ති
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (2 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව