සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD088-42
අලංකතෝ චේපි ගාථාවේ වටිනා කම.
නිවසේ නිතර භාවිතයට අලංකතෝ චේපි ගාථාවේ වටිනා කම
01:08
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනාවේ අඩංගු ගාථා හෝ සූත්‍ර කොටස්:
අලංකතෝ චේපි සමං චරෙය්‍ය
සන්තෝ දන්තෝ නියතෝ බ්‍රහ්මචාරී
සබ්බේසු භූතේසු නිධාය දණ්ඩං
සො බ්‍රාහ්මණෝ, සෝ සමනෝ, ස භික්ඛු.
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (1 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව