සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD088-35
සමං චරෙය්‍ය සන්තෝ දන්තෝ නියතෝ බ්‍රහමචාරී වචන කිහිපයක විග්‍රහය
අලංකතෝ චේපි සමං චරෙය්‍ය සන්තෝ දන්තෝ නියතෝ බ්‍රහමචාරී සබ්බේසු භූතේසු නිධාය දණ්ඩං සො බ්‍රහමණෝ, සෝ සමනෝ, සභිකඛු යන ගාථාවේ වචන කිහිපයක තේරුම්
11:53
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන නිරුක්ති:
ශාන්ත
මෙම දේශනාවේ අඩංගු ගාථා හෝ සූත්‍ර කොටස්:
අලංකතො චෙපි සමං චරෙය්‍ය - සන්තෝ දන්තෝ නියතෝ බ්‍රහ්මචාරී
සබ්බේසු භුතෙසු නිධාය දණ්ඩං - සො බ්‍රාහ්මණො සො සාමණො සභික්ඛු.
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (11 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව