සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD088-25
ගිරිමානන්ද සූත්‍රයේ එන පලමු සහ දසවෙනි සංඥා විග්‍රහය.
ගිරිමානන්ද සූත්‍රයේ එන පලමු සංඥාව වන අනිච්ඡ සංඥාව හා සබ්බ සංකාරේසු අනිච්ච සංඥාව අතර වෙනස
06:54
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනාවේ අඩංගු ගාථා හෝ සූත්‍ර කොටස්:
අනිච්ඡ සංඥාව:
රූපං අනිච්චා, වේදනා අනිච්චා, සංඤා අනිච්චා, සංකාරා අනිච්චා, විඤ්ඤානං අනිච්චං ති.

සබ්බ සංකාරේසු අනිච්ච සංඥා:අට්ටීයති හරායති ජිගුච්චති
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (6 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව