සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD088-18
යං දුන්නිමිත්තං අවමංගලංච යෝචාමනාපෝ සකුනස්ස සද්දෝ ගාථාවෙ තේරුම.
යං දුන්නිමිත්තං අවමංගලංච ගාථාව පහදා දෙන්න
01:53
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනාවේ අඩංගු ගාථා හෝ සූත්‍ර කොටස්:
යං දුන්නිමිත්තං අවමංගලංච - යෝචාමනාපෝ සකුනස්ස සද්දෝ
පාපග්ගහෝ දුස්සුපිනං අඛන්තං - බුද්ධානුභාවේන විනාසමෙන්තු
යං දුන්නිමිත්තං අවමංගලංච - යෝචාමනාපෝ සකුනස්ස සද්දෝ
පාපග්ගහෝ දුස්සුපිනං අඛන්තං - ධම්මානුභාවේන විනාසමෙන්තු
යංදුන්නිමිත්තං අවමංගලංච යෝචාමනාපෝ සකුනස්ස සද්දෝ
පාපග්ගහෝ දුස්සුපිනං අඛන්තං - සංඝානුභාවේන විනාසමෙන්තු
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (2 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව