සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD088-10
හේතුපල නියාය මුල් කරගෙන හෙළිවන නිරුක්ති
නිරුක්ති: වව්ලා, කොකා, පොල්, පොල්කිච්චා, සමනළයා, වේයා, මේරු, කඩියා, දිමියා, තාරාවා, හංසයා, වටුවා
15:36
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන නිරුක්ති:
වවුලා
හංසයා
තාරාවා
දිමියා
කඩියා
මෙරු
වේයා
සමනලයා
පොල් කිච්චා
කිරි කොකා
කොකා
මහ වවුලා
වටුවා
මෙම දේශනාවේ අඩංගු ගාථා හෝ සූත්‍ර කොටස්:
අත්ත ධම්ම නිරුක්තාබිලාපේ ඥානං නිරුක්ති පටිසම්බිදා ඥානං
නිරුක්ති පටිසම්බිදා ඥානං බුද්ධ ඥානං

මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (14 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව