සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD088-05
සෝතාපන්න ඵලයට පත්වීමට ප්‍රථම ධ්‍යාන ලැබිය යුතුමද? හා සෝතාපන්න ඵලයට පත්වූ කෙනෙකු ප්‍රථම ධ්‍යානට පැමිණි බව දැනගන්නේ කෙසේද? හා නිරෝධය යනු කුමක්ද පහදා දෙන්න
සෝතාපන්න ඵලයට පත්වීමට ප්‍රථම ධ්‍යාන ලැබිය යුතුමද?

කර්මස්ථාන වැඩීමේදී යම් අවස්ථාවක ශබ්ද නගා වැඩීම නතර වී සිතින් පමණක් වැඩීම සිදුවේ. එම අවස්ථාව ප්‍රථම ධාන්‍ය අවස්ථාවද?

නිරෝධය යනු කුමක්ද පහදා දෙන්න
54:43
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනාවේ අඩංගු ගාථා හෝ සූත්‍ර කොටස්:
රාගක්ඛයෝ නිබ්බානං දේවේශඛයෝ නිබ්බානං මෝහක්ඛයෝ නිබ්බානං

රාගක්ඛයෝ දේශක්ඛයෝ මෝහක්ඛයෝ ඉමේ ධම්මා අසංකතා

අත්ති තදායතනං

විවිච්චේව කාමෙහි විවිච්ච අකුසලෙහි ධම්මෙහි සවිතක්කං සවිචාරං විවේකජං පීතිසුඛං පඨමජ්ඣානං

විතක්කවිචාරානං වූපසමා අජ්ඣත්තං සම්පසාදනං චෙතසො එකොදිහාවං අවිතක්කං අවිචාරං සමාධිජං පීති සුඛං දුතියජ්ඣානං උපසම්පජ්ජ විහරති
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (50 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව