සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD087-02
සම්බුද්ධේ අට්ඨවීසංච ගාථාවේ තේරුම
සම්බුද්ධේ අට්ඨවීසංච ගාථාවේ තේරුම.
07:31
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනාවේ අඩංගු ගාථා හෝ සූත්‍ර කොටස්:
සම්බුද්ධේ අට්ඨ වීසංච
ද්වාදසංච සහස්සකේ
පංච සත සහස්සානී
නමාමි සිරසා දරං
තේසං ධම්මංච සංඝංච
ආදරේන නමාමහං
නමක්ඛාරානු භාවේන
සබ්බ භයා උපද්දවා
අනේකා අන්තරායාපී
විනස්සන්තූ අසේසතෝ
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (7 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව