සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD084-09
අදහස මතු කරන නිරුක්ති.
පද නිරුක්ති පිලිබද දේශනාවකදී බලය අලලා කටයුතු කිරීමෙන් බලලාවෙන බවත් බහ අලලා කටයුතු කිරීමෙනුත් බලලා වෙනවා
13:27
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව