සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD084-09
අදහස මතු කරන නිරුක්ති. (බළලා, ගවයා, බළයා...)
පද නිරුක්ති පිලිබද දේශනාවකදී බලය අලලා කටයුතු කිරීමෙන් බළලා වෙන බවත් බහ අලලා කටයුතු කිරීමෙනුත් බළලා වෙනවා.

බලය (බල අයා ) අලලා වඩන සංකාරය හේතුවෙන් බළයා.

සංකාර යම් සේද ජාති ඒකාරයි...

කුක්කුරවතිය සුත්‍රය
13:27
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව