සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD080-03
අනත්ත ලක්ඛණ සුත්‍රය විග්‍රහ කිරීම.
අනන්ත ලක්ඛණ සුත්‍රය පහදා දෙන්න?
21:29
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනාවේ අඩංගු ගාථා හෝ සූත්‍ර කොටස්:
චක්ඛුං අනන්තා රූපං අනත්තා,
සෝතං අනන්තා සද්ධා අනන්තා,
ගානං අනන්තා ගන්ධා අනන්තා,
ජිව්හා අනන්තා රසා අනන්තා,
කායෝ අනන්තා පොටබබ්භා අනන්තා,
මනෝ අනන්තා, ධම්මා අනන්තා තී.

අට්ටියති. හරායති, ජිගුච්ඡති

වේදනා සංඥා, සංකාර, වින්ඥාන
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (20 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව