සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD070-17
කායගතා සතිය වඩන්නේ සෝතාපන්න වේ.
කායගතා සතිය වඩන්නේ සෝතාපන්න ඵලයට පත්වේ .
16:51
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව