සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD068-38
දුක්ඛා පටිපදා දන්‍ධා භිඤ්ඤා විස්තරය.
කුසලමූල පච්චයෙන් ආරම්භ වන පටිච්ච සමුප්පාදයේ ධම්මානං සමුදයෝ හෝති යනුවෙන් අවසන් වේ. එහි ලෝකෝත්තර ධ්‍යාන සහ දුක්කවු දන්ඩ වු අභිඥා ඇති ප්‍රථමත්ධ්‍යාය පහදා දෙන්න.
12:26
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනාවේ අඩංගු ගාථා හෝ සූත්‍ර කොටස්:
දුක්ඛා පටිපදා දන්‍ධා භිඤ්ඤාය
දුක්ඛා පටිපදා ඛිප්පා භිඤ්ඤාය
සුඛා පටිපදා දන්‍ධා භිඤ්ඤාය
සුඛා පටිපදා ඛිප්පා භිඤ්ඤාය
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (11 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව