සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD067-25
හතලිස් අයුරකින් සිහි කිරීමෙන් අනුලෝමක් ශාන්තියට පත්වෙන අයුරු.
හතලිස් අයුරකින් සිහිකිරීමෙන් අනුලෝමක් ශාන්තියට පත්වෙන අයුරුත්
හතලිස් අයුරකින් සිහිකිරීමෙන් සම්මත්ත නියාමයට පත්වෙන අයුරු.
04:11
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව