සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD067-05
අනිච්චා වත සංඛාරා ගාථාව කර්මස්ථානයක් ලෙස වැඩීම
අනිච්චා වත සංඛාරා යන ගාථාව කර්මස්ථානයක් ලෙස වඩන ක්‍රමයක් තිබේද?
23:26
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනාවේ අඩංගු ගාථා හෝ සූත්‍ර කොටස්:

අනිච්චා වත සංඛාරා
උප්පාද වය ධම්මිනෝ
උප්පජ්ජිත්වා නිරුජ්ඣන්ති
තෙසං වුපසමො සුඛො

මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (16 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව