සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD066-24
මියගිය දෙමව්පිය වන්දනාව සුදුසුද?
බුදුන් වැද ගිලන්පස පූජාවෙන් පසුව මියගිය දෙමව්පිය වන්දනාව සුදුසුද?
04:31
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනාවේ අඩංගු ගාථා හෝ සූත්‍ර කොටස්:
දසමාසේ උරේ කත්වා - ගාථාව
වුද්ධිකාරෝ අලිංගිත්වා - ගාථාව

යේච බුද්ධා අතීතාච - යේච බුද්ධා අනාගතා
පච්චුප්පන්නාචයේ බුද්ධා - අහං වන්දාමි සබ්බදා
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (3 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව